اگر تور از طرف ما کنسل بشه، بهمون کنسلی میدین؟

بستگی به مدت زمان قبل از تور داره که در قرارادا اومده باشه